TOEIC考試專家
收藏本站
 
      
  • 多益單字,多益閱讀,多益聽力,多益文法,多益考古題,多益英文,多益網,雅思網,多益學習,多益題庫,多益課程,多益名師,雅思名師,多益攻略,新多益準備,多益字彙,多益推薦 
  • 雅思單字,雅思閱讀,雅思聽力,雅思口說,雅思考古題,雅思英文,雅思網,多益網,雅思學習,雅思題庫,雅思課程,多益名師,雅思名師,雅思攻略,雅思準備,雅思字彙,雅思推薦 
      
  • 多益top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 托福top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 雅思top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
  • 英檢top1名師 陳蕙,旋元佑,文喬,莫平所領軍 多益.托福.雅思.英檢學習網,推薦課程有文法,單字,閱讀,聽力,口說,寫作,企業內部特訓,高分秘訣等教材 助您輕鬆應對考試 
 本網站由多益名師陳蕙,旋元佑,文喬,莫平四大天王所領軍  長久以來,在英文補習界掀起一陣『實力派』的旋風,完全取代其他補習班雜亂無章的講義猜題教學,締造眾多學員傲人的成績也是其他補習班遠所不及  絕對不是僥倖或廣告,而是口碑不斷流傳的自然結果,多益的教學成績是這個好口碑的最基本證據,也是學生前途的最佳保障。 
新聞詳情

陳蕙雅思教材 - 伊索寓言 (The Ass, the Fox, and the Lion)

瀏覽數:1456

The Ass, the Fox, and the Lion 驢子、狐狸與獅子


THE ASS and the Fox, having entered into partnership togetherfor  their mutual protection, went out into the forest to hunt.They  had not proceeded far when they met a Lion. The Fox,seeing  imminent danger, approached the Lion and promised tocontrive   for him the capture of the Ass if the Lion would pledgehis word   not to harm the Fox. Then, upon assuring the Ass that hewould   not be injured, the Fox led him to a deep pit and arranged thathe  should fall into it. The Lion, seeing that the Ass was secured,  immediatelyclutched the Fox, and attacked the Ass at his leisure.


驢子與狐狸倆合夥去打獵。他們突然遇見了獅子,狐狸見大事不妙,立即跑到獅子面前,許諾把驢子交給他,只要自己免於危險。獅子答應可以,狐狸便引誘驢子掉進了一個陷阱裡。獅子見驢子已不能再逃跑,便立即先抓住狐狸吃了,然後再去吃驢子。


這是說,那些出賣朋友,背叛友誼的人也得不到好下場。


世界各國語言網頁翻譯